Participants


List of Selected candidates
No. Name Affiliation
    1. Sumanth Bharadwaj Bangalore University
    2. Subhash Chand KSOU Mysore
    3. Plawan Das CBS Mumbai
    4. Arijit Jana IIT Hyderabad
    5. Abhishek Juyal MNNIT Allahabad
    6. Deepak Kamlesh CBS Mumbai
    7. Deeksha Khare University of Mumbai
    8. Moni Kumari NISER Bhuwaneshwar
    9. Bibekananda Maji HRI Allahabad
   10. Priyanka Majumder IIT Hyderabad
   11. Manish Kr. Pandey HRI Allahabad
   12. Jithin Paul M. IISER Mohali
   13. Shameek Paul CBS Mumbai
   14. Sudhir Kr. Pujahari IISER Pune
   15. Vivek Kr. Rai TIFR Mumbai
   16. Gopinath Sahoo University of Hyderabad
   17. Praneel Samanta CBS Mumbai
   18. Anup Kr. Singh HRI Allahabad
   19. Duttatrey Nath Srivastava CBS Mumbai
   20. Vikas Srivastava IISER Mohali
   21. Subramani CMI Chennai
   22. Lalit Vaishya HRI Allahabad
   23. Ravitheja Vangala TIFR Mumbai
   24. Kiran Vishwakarma BHU Varanasi